Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Centralorganisation.

Förbundets uppgifter

Project Description

SLF:s uppgifter i egenskap av centralorganisationSLF_logo

SLF är den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningens centralorganisation vars uppgift allmänt taget är att stöda, utveckla och samordna lantbruks- och hushållningssällskapens rådgivningsarbete.

Vi svarar t.ex. för organisationens gemensamma kontakter till statsmakten och övriga samarbetsparter. Förbundets förtroendemän och anställda representerar också den svenska organisationen i många arbetsgrupper, förvaltningsråd, delegationer och styrelser.

För att ytterligare effektivera nätverksarbetet upprätthåller förbundet även kontakter till samarbetsparter i de övriga nordiska länderna.

SLF ger också utlåtanden i ärenden som har betydelse för lantbruket och organisationen.

Andra tjänster

Back to Top